เกี่ยวกับเรา


ราเป็นผู้บุกเบิกด้านการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคตาแห่งแรกในประเทศไทย โดยศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย รัตนิน ผู้ก่อตั้ง ได้พัฒนาเทคนิคการรักษาด้วยการเลเซอร์เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น โดยก่อนหน้านี้รัตนิน กิมเบลเริ่มจากเป็นหนึ่งในแผนกของโรงพยาบาลจักษุรัตนินก่อนจะมาเป็นศูนย์เลสิครัตนิน-กิมเบล ในปีพ.ศ. 2543 ในฐานะบริษัทอย่างเต็มรูปแบบซึ่งได้อุทิศและทุ่มเทความตั้งใจในด้านการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยจวบจนปัจจุบัน

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

ผู้ก่อตั้ง ศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย รัตนิน

     โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลตาแห่งแรกในประเทศไทยมีความมุ่งมั่นด้านดวงตา อย่างไม่หยุดยั้งเป็นรากฐานการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับในวงการจักษุวิทยาของโลกและยังเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวิทยาการ และเทคโนโลยีการรักษาตาของไทย ให้เทียบเท่าสากล “จักษุ รัตนิน” โรงพยาบาลเฉพาะทางตาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย รัตนิน จักษุแพทย์ ผู้วางรากฐานและดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งยังเป็นผู้ค้นคว้าวิจัยลักษณะภายในของจอประสาทตา (Peripheral Retina) ในภาวะปกติได้สำเร็จ กลายเป็นหลักวิชาพื้นฐานทางจักษุวิทยา ที่จักษุแพทย์ทั่วโลกใช้เป็นบรรทัดฐาน อ้างอิงจนถึงปัจจุบัน

     ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ยังคงรักษามาตรฐานความเอาใจใส่ต่อการดูแลสุขภาพดวงตาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะโรงพยาบาลด้านดวงตาชั้นนำของประเทศไทย จักษุแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งรักษามาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพดวงตาของท่าน ด้วยความตระหนักและรับผิดชอบต่อการรักษา ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและวิชาการ ทำให้โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ยังคงเป็นผู้นำด้านการดูแลรักษาสุขภาพดวงตาเสมอมา

"เราให้บริการด้านจักษุ ที่ประณีต
ราบรื่น รู้ใจ และวางใจได้
ด้วยทีมงานที่ห่วงใย กระตือรือร้น และเชี่ยวชาญ”

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
ประธานกิตติมศักดิ์ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

มูลนิธิอุทัย รัตนิน

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน โรงพยาบาลจักษุแห่งแรกในประเทศไทย

     มูลนิธิอุทัย รัตนิน ก่อตั้งในปีพ.ศ.2538 โดยคุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย รัตนิน ผู้มีบทบาทในการพัฒนาด้านจักษุวิทยาและก่อตั้งโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน รวมทั้งเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน ในการพัฒนาทางวิชาการและเทคโนโลยีการรักษาด้านจักษุวิทยาของไทย

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอุทัย รัตนิน

  1. เพื่อพัฒนาด้านจักษุวิทยาในวงการจักษุแพทย์ไทย
  2. เพื่อส่งเสริมวิทยาการทางจักษุวิทยาในวงการจักษุแพทย์ไทยและเพื่อนบ้าน
  3. เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ทางด้านจักษุวิทยา